Archiwalia online dating

Posted by / 19-Oct-2017 01:59

W podobny sposób nakazał sobór prowadzenie ksiąg ochrzczonych.

Każdy wpis chrztu zawierać miał odtąd: imię i nazwisko dziecka, datę uroczystości, imiona rodziców, imiona i nazwiska rodziców chrzestnych oraz dane dotyczące osoby udzielającej chrztu. przez papieża Pawła V nałożył na proboszczów parafii rzymskokatolickich obowiązek prowadzenia pięciu kategorii ksiąg metrykalnych: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i tzw.

Z tych też powodów niektóre z ksiąg wyłączone zostały z użytkowania. W jego skład wchodzą księgi metrykalne wytworzone w kilkudziesięciu parafiach leżących na terenie 27 dekanatów (Bełz, Borszczów, Brody, Brzeżany, Buczacz, Busk, Czerniowce, Czortków, Dolina, Gliniany, Gródek Jagielloński, Horodenka, Jazłowiec, Kołomyja, Kąkolniki, Lubaczów, Lwów, Podhajce, Skałat, Stanisławów, Stryj, Szczerzec, Świrz, Tarnopol, Trembowla, Złoczów, Żółkiew). Dolina; Księga metrykalna urodzeń dla miasta Dolina i wsi: Rachin, Nadziejów, Raków, Strutyn*, Spas, Łopianka, Turza, Wełdzirz**, Mizuń**, Kniaziołuka***, Sołuków, Jakubów***, Trościaniec, Słobódka (Słoboda), Iłem(n)ia**, Nowoszyn**, Jaworów*, ** (tu także wieś Nowoszyn, która weszła w skład par. 1785-1788, wieś niezidentyfikowana 1786-1787, Wełdzirz 1786, 1799, Słoboda Leśna (Słoboda, Słoboda Dolińska) 1786, Nadziejów 1787-1788, Dolina 1787-1788, Nowoszyn 1788, Dolina 1789, Mizuń 1789-1793, wieś niezidentyfikowana 1789, Jakubów 1789, Trościaniec 1789, 1793, Jaworów 1789-1792, Nadziejów 1789-1790, Nowoszyn 1790, wieś niezidentyfikowana 1790-1793, Wełdzirz 1791, Sołuków 1791, wieś niezidentyfikowana 1791-1793, i 1791; Rachin 1789-1792, Raków 1792-1793; następnie, od s.

Są to księgi oprawne, poszyty, składki, a także akta luźne, prowadzone w języku polskim i po łacinie. Dolina; wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. 63 wpisy wspólne dla wszystkich miejscowości z lat 1793-1806; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.; (zs)Par. Dolina; Księga metrykalna urodzeń dla miasta Dolina 1826-1834 i wsi: Wełdzirz* 1826-1827, Mizuń* 1826-1834, Wełdzirz 1827-1832, Nadziejów - Hoffnungsau 1826-1834, Trościaniec 1826-1832, Rachin 1827-1835, Jaworów 1827-1832, Sołuków 1827-1833, Turza Gniła 1828-1830, Nowoszyn* 1828, Raków 1828, Nowosielica 1829-1834, Ludwikówka* 1829-1833, 1837, Pacyków 1831, Słoboda 1829,1833*Wełdzirz - od 1846 r.

W postanowieniach soboru nie było żadnej wzmianki o konieczności prowadzenia ksiąg zmarłych. status animarum, czyli ksiąg zawierających wykazy parafian.

Określono jednocześnie szczegółowo formę i treść poszczególnych wpisów.

Urząd Stanu Cywilnego powinien przekazywać księgi do AGAD po upływie 100 lat od daty ich zamknięcia, jednak zasada ta nie zawsze była ściśle przestrzegana. Na obwolutach ksiąg zachowały się sygnatury instytucji, w których były one przechowywane: Archiwum Państwowego w Przemyślu, USC Warszawa-Śródmieście, pieczęcie tuszowe urzędów rosyjskich. 916-919, 982-985), następnie lata: 1883 w kolejności ur.

Bieżące prowadzenie metryk oceniali ówcześni wizytatorzy częstokroć niekorzystnie, ze względu na łączne sporządzanie zapisów ślubów i chrztów, brak rejestracji zgonów, nieczytelność wpisów i ich przemieszczanie chronologiczne. zaznaczyła się stopniowa poprawa w prowadzeniu ksiąg metrykalnych, co związane było ze wzmożoną aktywnością administracyjną władz kościelnych, podniesieniem poziomu wykształcania duchowieństwa parafialnego i wzrostem znaczenia samych metryk, których uwierzytelnione odpisy zaczęły nabierać mocy prawnej.

Księgi tego typu podzielone są na trzy części dla poszczególnych kategorii wpisów (chrztów, ślubów, pogrzebów) i z reguły prowadzone są dwustronnie. księga metrykalna zgonów/pogrzebów z parafii Kałusz, z lat 1746-1797 – sygn.

512, do której sporządzono indeks zmarłych i zamieszczono go na końcu księgi).

Najstarsze oryginalne księgi metrykalne z lat 1604-1786 bardzo często mają formę dudki.

Zawierają one wpisy wspólne dla całej parafii, nie ujęte w rubryki.

archiwalia online dating-16archiwalia online dating-48archiwalia online dating-20

Zły stan zachowania większości z tych akt (uszkodzenia mechaniczne i biologiczne, wadliwe szycie już w kancelarii parafialnej) powoduje trudności w odczytywaniu zawartych w nich wpisów. 81-94; wpisy zmarłych dla całej parafii, z 1779 r., s. Brzeżany; Księga metrykalna zgonów dla miast Dunajów 1784-1820 i wsi: Potoczany 1784-1820, Rekszyn 1785-1820, Nowosiółka 1785-1820, Białe 1784-1820, Ciemierzyńce 1784-1820, Poluchów 1785-1820, Podusów 1796-1820, Wicyń* 1784-1820, Kropiwna* 1793-1820Par. Borszczów; Księga metrykalna urodzeń dla miasta Kudryńce i wsi Zawale 1790-1905, dla wsi Iwanie Puste 1895-1912, ślubów dla miasta Kudryńce 1784-1916 i zgonów dla miasta Kudryńce 1785-1924*parafia Dźwiniaczka wyodrębniona dopiero w 1906 r. Mielnica, stąd w księdze także wpisy dla wsi Iwanie Puste, która po 1906 r. Mielnica; w księdze dokumenty luzem: karta zgonu, wyst. i prośba o wydanie świadectwa ur., z 22 I 1906 r., s.